Trang chủ»Giáo dục»Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Phân Biệt Nước Bromine Và Dung Dịch Bromine

* Bromine nguyên tố Br₂ là chất lỏng, dễ bay hơi và độc. Trong phòng thí nghiệm thường gặp "nước bromine" và "dung dịch bromine" là Br₂ được hòa tan trong các dung môi để hạn chế bay hơi và độc tính.

* Về dung môi: Như chúng ta đã biết dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.

- Nước bromine: dung môi là nước. Độ tan trong nước ở 25°C: 33,6g/L (tan tốt)

- Dung dịch bromine: dung môi là các hợp chất trơ như CHCl₃ (chloroform) hay CCl₄ (carbon tetrachloride)

* Về thành phần:

- Nước bromine: khi hòa tan Br₂ vào nước xảy ra cân bằng: Br₂ + H₂O ⇌ HBr + HBrO. Tồn tại các thành phần: Br₂, HBr, HBrO cùng H₂O.

- Dung dịch bromine: chỉ tồn tại đơn thuần cấu tử Br₂, dung môi trơ không tham gia vào các phản ứng.

* Về tính chất: Chính bởi thành phần khác nhau khiến tính chất của "nước bromine" và "dung dịch bromine" có sự khác nhau. Một số ví dụ:

- Phản ứng với alkene:

CH₂=CH₂ + Br₂/CCl₄ → BrCH₂CH₂Br (1,2-dibromoaethane)

CH₂=CH₂ + Br₂/H₂O → BrCH₂CH₂Br (1,2-dibromoaethane) + HOCH₂CH₂Br (2-bromoethanol)

- Phản ứng oxid hóa aldehyde:

HCHO + Br₂/CCl₄ → không phản ứng

HCHO + Br₂ + H₂O → HCOOH (formic acid) + 2HBr

Nguyễn Như Mai Hương
Giáo viên Hóa học - Trường Quốc tế Á Châu

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán