Trang chủ»Khoa học - Công nghệ

Khoa học - Công nghệ

Chính sách thuế mới: Thông tư 40/2021/TT-BTC ban hàng ngày 1/6/2021 hướng về thuế GTGT, thuế TNCN với hộ kinh doanh.

Trong bố cảnh dịch Covid đã gây ảnh hưởng rất to lớn đến tất cả các đối tượng của nền kinh tế, đặc biệt những hộ kinh doanh cá thể chiếm tỷ lệ rất lớn. Để cùng chia sẽ những khó khăn với người dân, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông Tư 40 để tháo gỡ, hỗ trợ giúp đỡ các cá nhận, hộ kinh doanh vượt qua gia đoạn khó khăn và tạo điều kiện phát triển trong tương lai. Cụ thể như sau:

1. Các trường hợp áp dụng của Thông Tư 40/2021/TT-BTC:

- Trường hợp cá nhân có phát sinh hợp đồng cho thuê tài sản trong nhiều năm và đã khai thuế, nộp thuế theo quy định trước đây thì không điều chỉnh lại đối với số thuế đã khai, đã nộp theo các quy định trước ngày hiệu lực Thông tư 40/2021.

- Việc thông báo thời hạn nộp thuế khoán của năm 2021 thực hiện theo các quy định trước thời điểm hiệu lực của Thông tư 40/2021 đến hết kỳ tính thuế năm 2021.

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng điều kiện nộp thuế theo phương pháp kê khai nêu cơ quan thuế đã quản lý thuế theo phương pháp khoán trước thời điểm hiệu lực của Thông tư 40/2021 và không có yêu cầu chuyến đối phương pháp tính thuế thì tiếp tục nộp thuế theo phương pháp khoán đến hết kỳ tính thuế năm 2021.

- Tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ khoán theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ khoán theo hướng dẫn tại Thông tư 40/2021 kể từ thời điểm hiệu lực của Thông tư 40/2021

2. Thời gian Thông Tư 40/2021/TT-BTC áp dụng thực hiện:

Thông Tư 40/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/8/2021.

3. Những điểm nổi bật của Thông Tư 40/2021/TT-BTC:

- Bổ sung điều khoản thu nhập chịu thuế GTGT, TNCN

- Thêm phương pháp tính thuế với hộ, cá nhân kinh doanh

- Làm rõ khái niệm hộ kinh doanh

- Bổ sung đối tượng có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân

- Thêm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

- Điểm mới về phương pháp tính thuế với cá nhân cho thuê tài sản

- Một số quy đinh mới về căn cứ tính thuế với hộ, cá nhân kinh doanh

4. Điểm đặc biệt của Thông Tư 40/2021/TT-BTC là:

Doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế GTGT và TNCN

Theo Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 1/8/2021, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN.

5. Bảng tóm lược mức thuế suất mới theo Thông Tư 40/2021/TT-BTC:

6. Căn cứ tính thuế với hộ, cá nhân kinh doanh:

Thay vì quy định căn cứ tính thuế cụ thể cho từng phương pháp tính thuế như hiện hành, thì Thông tư 40/2021 quy định chung về căn cứ tính thuế như sau:

Căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

- Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền; các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội, phí thu thêm được hưởng theo quy định; các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế TNCN); doanh thu khác mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu:

+ Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN áp dụng chi tiết đối với từng lĩnh vực, ngành nghề theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông Tư 40/2021

+ Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Xác định số thuế phải nộp

+ Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

+ Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Nội dung chi tiết: xem tại Thông Tư 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021.


SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán