Trang chủ»Khoa học - Công nghệ

Khoa học - Công nghệ

Chính sách thuế mới: Thông tư 78/2021/TT-BTC ban hành ngày 17/08/2021 hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử.

Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, thì yêu cầu về áp dụng thực hiện hóa đơn điện tử là một nhu cầu tất yếu và quan trọng trong công tác quản lý thuế. Bộ tài chính đã ban hành Luật Quản Lý Thuế ngày 13/9/2019 và Nghị Định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của chính phủ về hóa đơn chứng từ. Và để hướng dẫn thực hiện chi tiết các quy định trên, Bộ Tài Chính tiếp tục ban hành Thông Tư 78/2021.TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/7/2022 nhằm hướng dẫn cụ thể quy định về hóa đơn điện tử. Cụ thể như sau:

1. Các đối tượng áp dụng của Thông Tư 78/2021/TT-BTC:

Đối tượng áp dụng quy định tại Thông tư này là tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ như sau:

1.1. Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

c) Hộ, cá nhân kinh doanh, tổ hợp tác;

d) Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

đ) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh.

1.2. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.

1.3. Tổ chức thu thuế, phí và lệ phí.

1.4. Người nộp thuế, phí và lệ phí.

1.5. Tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

1.6. Tổ chức nhận in hóa đơn, chứng từ; tổ chức cung cấp phần mềm tự in chứng từ; tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn, chứng từ điện tử.

1.7. Cơ quan thuế bao gồm Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế (bao gồm cả Chi cục Thuế khu vực).

1.8. Cơ quan hải quan bao gồm Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Cục Kiểm tra sau thông quan, Chi cục Hải quan.

1.9. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn và chứng từ

2. Thời gian Thông Tư 78/2021/TT-BTC áp dụng thực hiện:

Thông Tư 78/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/7/2022, tuy nhiên hiện nay Bộ Tài Chính đang khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng trước thời hạn quy định.

3. Những nội dung chính của Thông Tư 78/2021/TT-BTC:

- Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

- Mẫu hiển thị các loại hóa đơn điện tử

- Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử

- Ký hiệu hóa đơn điện tử

- Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

- Áp dụng hóa đơn điện tử đối với các trường hợp khác

- Nội dung hóa đơn giấy bao gồm: tên loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn do Cục thuế đặt in, sử dụng biên lai thu thuế, phí, lệ phí của cơ quan thuế đối với cá nhân, hướng xử lý chuyển tiếp.


4. Điểm đặc biệt của Thông Tư 78/2021/TT-BTC là:

Quy đinh về các hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Một số hướng dẫn về tiêu chí lựa chọn đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử, các dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn.

5. Những văn bản pháp quy không còn hiệu lực từ ngày 1/7/2022:

a) Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

b) Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

c) Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính);

d) Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

đ) Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015;

e) Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;

g) Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

h) Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử.

i) Thông tư số 88/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2020 sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử.

k) Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

6. Lộ trình triển khai hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan thuế:

- Tổng cục Thuế có trách nhiệm đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hóa đơn điện tử để sẵn sàng thực hiện.

- Tổng cục Thuế có trách nhiệm công bố lộ trình, căn cứ lựa chọn tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế.

Nội dung chi tiết: xem tại Thông Tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021.


SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán