CHẤT NÀO SAU ĐÂY LÀ CHẤT BÉO?

A. Triolein
B. Metyl axetat
C. Xenlulozo
D. Glixerol
→ Đáp án: A

Trương Thị Minh Nghĩa
Giáo viên Hóa học - Trường Quốc tế Á Châu