Chọn Phát Biểu Không Đúng Về Alkane:

Đáp án: A

Nguyễn Thị Minh Thi
Giáo viên Hóa học - Trường Quốc tế Á Châu