ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN 0,05 MOL ESTE X THU ĐƯỢC 3,36 LÍT KHÍ CO2 VÀ 2,7 GAM NƯỚC. CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA X LÀ:

A. C3H4O2
B. C2H4O2
C. C3H6O2
D. C4H6O2
Hướng dẫn giải:
nCO2 = nH2O = 0,15 mol => este no, đơn chức, hở
số nguyên tử C = nCO2/ neste= 0,15/0,05 = 3
→ Đáp án: C

Trương Thị Minh Nghĩa
Giáo viên Hóa học - Trường Quốc tế Á Châu