Frông là gì?

Frông là mặt ngăn cách hai khối khí khác biệt nhau về tính chất vật lí.

Các khối khí ngăn cách nhau theo một mặt nghiêng có sự khác biệt về nhiệt độ và hướng gió gọi là diện khí hay là frông, kí hiệu là F.

Trên mỗi bán cầu có hai frông căn bản:

- Frông địa cực (FA).

- Frông ôn đới (FP).

Nguyễn Ngọc Diễm
Giáo viên Địa lí - Trường Quốc tế Á Châu