MỘT PHẢN ỨNG HOÁ HỌC ĐƯỢC BIỂU DIỄN NHƯ SAU: CÁC CHẤT PHẢN ỨNG ⇌ CÁC SẢN PHẨM. YẾU TỐ NÀO SAU ĐÂY KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÂN BẰNG HÓA HỌC?

A. Chất xúc tác
B. Nồng độ các chất phản ứng
C. Nồng độ các sản phẩm
D. Nhiệt độ

Lê Thị Thùy Trang
Giáo viên Hóa học - Trường Quốc tế Á Châu