Nhân đa thức với đơn thức ,Nhân đa thức với đa thức