NHẬN ĐỊNH NÀO DƯỚI ĐÂY LÀ ĐÚNG?

A. Phản ứng chỉ có thể diễn ra theo 1 chiều.
B. Tại 1 thời điểm chỉ có thể diễn ra 1 chiều của phản ứng.
C. Phản ứng thuận và phản ứng nghịch diễn ra lần lượt.
D. Phản ứng có thể diễn ra đồng thời theo cả 2 chiều: thuận và nghịch.

Lê Thị Thùy Trang
Giáo viên Hóa học - Trường Quốc tế Á Châu