Nhũ đá được hình thành trong các hang động liên quan đến cân bằng sau đây: Ca(HCO3)2(aq) ⇌ CaCO3(s) + CO2(aq) + H2O(l) Nếu nồng độ CO2 hòa tan trong nước tăng lên thì có thuận lợi cho sự hình thành nhũ đá hay không? Giải thích.

Khi nồng độ CO2 tăng, cân bằng dịch chuyển theo chiều làm giảm nồng độ CO2, tức là chiều nghịch, nhũ đã CaCO3 bị hòa tan => Không có lợi cho sự hình thành nhũ đá.

Nguyễn Thị Vinh
Giáo viên Hóa học - Trường Quốc tế Á Châu