Trắc nghiệm hóa học số 19

Số oxi hóa của phosphorus trong các ion và hợp chất: P2O3, PO43-, K2HPO4, PCl3 lần lượt là:

A. -3, +5, +5, +3

B. +3, +5, +5, +3

C. +3, +5, -5, +3

D. +3, +5, +5, -3

=> Đáp án B

Trong phản ứng

3CH3CH2OH + K2­Cr2O7 + 4H2SO→ CH3CHO + Cr2(SO4)3 + KSO4 + 7H2O. Chất nào đóng vai trò là chất oxi hóa?

A. 3CH3CH2OH

B. Cr2(SO4)3

C. CH3CH2OH

D. H2SO4

=> Đáp án A

Nguyễn Thị Minh Thi
Giáo viên Hóa học - Trường Quốc tế Á Châu