Trắc nghiệm số 18


        . A.1-a; 2-c; 3-d B. 1-a; 3-b; 4-c C. 2-a; 3-b; 4-c D. 1-b; 2-d; 4-c

Năng lượng liên kết (Eb) đặc trưng cho điều gì?

A. Độ bền liên kết

B. Độ dài liên kết

C. Tính chất liên kết

D. Loại liên kết

Nguyễn Thị Minh Thi
Giáo viên Hóa học - Trường Quốc tế Á Châu