Ý nào dưới đây biểu diễn đúng phương trình chữ của phản ứng trên?

A. Hydrochloric acid + Calcium carbonate → Calcium chloride + khí carbon dioxide + nước.
B. Calcium chloride + khí carbon dioxide + nước → Hydrochloric acid + Calcium carbonate.
C. Hydrochloric acid + Calcium carbonate → Calcium chloride + khí carbon dioxide + nước.
D. Calcium chloride + nước → Hydrochloric acid + Calcium carbonate.

Lê Thị Lan Phương
Giáo viên Hóa học - Trường Quốc tế Á Châu