Trang chủ»Khoa học - Công nghệ

Khoa học - Công nghệ

Kinh nghiệm liên quan đến việc chuyển đổi kế toán dồn tích trong khu vực công từ quan điểm của cơ quan kiểm toán tối cao

Tóm tắt, Ngày nay chất lượng quản lý ngân sách và sự sẵn có của thông tin ngân sách đáng tin cậy ngày càng trờ nên quan trọng. Một lĩnh vực chính của những thay đổi này là sự phát triển liên tục của kế toán công, bao gồm cả việc áp dụng kế toán dồn tích. Đặc điểm của kế toán công phát triển khác nhau tùy theo từng quốc gia vì các quốc gia thành viên EU có hệ thống tài chính công khác nhau. Quá trình này liên tục được giám sát bởi các tổ chức kiểm toán tối cao, bao gồm cả Văn phòng Kiểm toán Nhà nước của Hungary. Bài báo trình bày các lĩnh vực thay đổi quan trọng nhất trong kế toán công đặc biệt là vai trò của các chuẩn mực. Ngoài ra, mục đích của bài báo là mô tả chi tiết về cách hệ thống kế toán công ở 2 quốc gia phát triển, làm nổi bật các khía cạnh của các tổ chức kiểm toán tối cao. Kinh nghiệm và quan điểm của các tổ chức kiểm toán tối cao bảo vệ vấn đề được trình bày thông qua các ví dụ của các quốc gia đó. Cuối cùng, mục đích của bài báo là cung cấp một cái nhìn tổng quan về những thay đổi chính trong hệ thống kế toán công của Hungary, cũng theo quan điểm của tổ chức kiểm toán tối cao.

Trong những năm gần đây, nhiều nỗ lực đã được thực hiện nhằm cải tiến hệ thống kế toán tài chính công và hòa hợp giữa các quốc gia thành viên EU. Trong quá trình này, việc áp dụng kế toán dồn tích trong khu vực công đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các nước thành viên EU. Điều này là do hệ thống kế toán dồn tích có thể cung cấp 1 bức tranh đầy đủ và thực tế về tình hình kinh tế tài chính của khu vực chính phủ và về mặt này, những thay đổi của tài sản và nợ phải trả, thu và chi. Trong những năm gần đây, các tổ chức kiểm toán tối cao( gọi tắt là SAIs) ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Hungary, đã liên tục theo dõi sự phát triển của kế toán dồn tích, các lợi ích và rủi ro liên quan.

GIỚI THIỆU–KẾ TOÁN DỒN TÍCH:PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỐI CHIẾU QUỐC TẾ

Khả năng so sánh của dữ liệu kinh tế về các quốc gia thành viên riêng lẻ có tầm quan trọng đặc biệt ở cấp độ EU. Do đó, EU tiếp tục ủng hộ việc hài hòa hóa các phương pháp thống kê và kế toán khác nhau. Tất cả những điều này, lúc đầu, chủ yếu được biểu hiện trong bối cảnh phương pháp thống kê thống nhất do sự ra đời và áp dụng Hệ thống Tài khoản 95 của Châu Âu. Trong những năm gần đây, các nỗ lực tương tự cũng đã được thực hiện trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Các nỗ lực hài hoà đang gặp khó khăn do hệ thống và phương pháp kế toán mà các quốc gia thành viên sử dụng là khác nhau ở nhiều khía cạnh. Sự khác biệt đáng kể nhất là tất cả các loại giải pháp đã được sử dụng trong thực tế của các nước Châu Âu từ phương pháp tiếp cận dòng tiền, thông qua sự kết hợp của hệ thống dựa trên dòng tiền và dồn tích, đến phương pháp tiếp cận dòng tiền đã sửa đổi và kế toán dồn tích đầy đủ. . Ngoài ra còn có sự khác biệt đáng kể về mức độ mà các quốc gia thành viên hỗ trợ việc thực hiện một hệ thống kế toán công cho các tiểu hệ thống và các nhiệm vụ của chính phủ. (Simon, 2012)

Ngoài ra, có những khác biệt cơ bản trong cách sản xuất thông tin kế toán. Điều này cũng có thể được hiểu là quốc gia đang dựa vào mức độ áp dụng các chuẩn mực kế toán. Về mặt này, các thực hành mà các quốc gia thành viên tuân theo cho thấy sự khác biệt, từ việc né tránh sử dụng các tiêu chuẩn, thông qua việc xây dựng các tiêu chuẩn riêng cho đến việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc tế.

Hệ thống kế toán công của các nước thành viên EU đã trải qua một quá trình phát triển liên tục trong vài năm qua. Những thay đổi này được hỗ trợ mạnh mẽ bởi việc mở rộng các chuẩn mực kế toán quốc tế. Ngoài ra, dự án Chuẩn mực Kế toán Khu vực Công Châu Âu (sau đây gọi là EPSAS) do Ủy ban Châu Âu đưa ra liên quan đến nhiều nhiệm vụ và thách thức.

Những thay đổi về kế toán, đặc biệt, sự phổ biến của cách tiếp cận dựa trên cộng dồn là một lĩnh vực quan trọng đối với SAl của các quốc gia thành viên, điều này cần được đặc biệt chú ý khi xem xét tầm quan trọng của chủ đề này. Theo các cuộc thảo luận trong Nhóm công tác EPSAS của Ủy ban liên lạc của EU SAIS, phần lớn SAIS ủng hộ việc áp dụng kế toán dồn tích trong tài chính công, thừa nhận những lợi ích của nó.

NỀN TẢNG CỦA PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN

Sự hài hòa giữa các quốc gia thành viên EU đang diễn ra chậm chạp do hệ thống kế toán khác nhau đáng kể và các kế hoạch phát triển khác nhau cho mỗi quốc gia. (Harsányi và cộng sự, 2016) Chính phủ và SAl của các quốc gia thành viên cũng liên tục giám sát sự phát triển của kế toán khu vực công.

Các quốc gia có thể được chia thành hai loại chính dựa trên cơ sở của sự phát triển kế toán khu vực công. Loại đầu tiên bao gồm các quốc gia phát triển hệ thống kế toán khu vực công của họ trên cơ sở dồn tích cũng như trên cơ sở chuẩn. Những quận này là ví dụ Áo, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Latvia, Ireland, Ba Lan và Malta.

Chuẩn mực kế toán khu vực công quốc tế (sau đây gọi là IPSAS) hiện là chuẩn mực kế toán khu vực công duy nhất được quốc tế công nhận và áp dụng. IPSAS đã được phát triển bởi Ban Chuẩn mực Kế toán Khu vực Công Quốc tế, một cơ quan thiết lập tiêu chuẩn độc lập, được hỗ trợ bởi Liên đoàn Kế toán Quốc tế. Một đặc điểm quan trọng của IPSAS là số lượng tiêu chuẩn không ngừng tăng lên và chúng thường xuyên được xem xét lại.

Việc áp dụng thống nhất IPSAS không phải là bắt buộc đối với các quốc gia thành viên, nhưng chúng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của hệ thống kế toán khu vực công. Hiện tại, IPSAS bao gồm 38 tiêu chuẩn dựa trên dồn tích và một tiêu chuẩn về dòng tiền, tạo thành cơ sở của Tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) được sử dụng rộng rãi trong khu vực tư nhân. (Christiaens-Ortmann, 2015)

Sự phát triển của khuôn khổ kế toán khái niệm về khu vực công cũng như tập trung vào các vấn đề cụ thể ảnh hưởng đến khu vực công và việc phát triển thêm các tiêu chuẩn là những vấn đề mà các quy trình hiện nay vẫn còn đặc trưng.

Việc thực hiện IPSAS vào năm 2004 đã làm tăng đáng kể tổng tài sản và nợ phải trả trong bảng cân đối kế toán của các đơn vị thuộc khu vực chính phủ. Đây là hệ quả của việc định giá hợp lý, đồng thời cũng là sự thay đổi và phát triển của các phương pháp đo lường.

IPSAS đang được đổi mới theo một khái niệm toàn diện và các tính năng đặc biệt của khu vực công ngày càng được tích hợp nhiều hơn vào các tiêu chuẩn. Chương trình phát triển có các tính năng song song trong một số lĩnh vực với sự phát triển của IFRS, trong khi các phương pháp định giá cụ thể đã được phát triển cho các lợi ích xã hội, công cụ cơ sở hạ tầng và lợi ích tuổi già. Các tiêu chuẩn mới cũng được ban hành cho việc hạch toán các dịch vụ của nhà nước ngoài ngành (ví dụ, học bổng cấp cho sinh viên giáo dục đại học hoặc các khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe khác). Chương trình phát triển giữa kỳ của IPSAS cũng đã được xây dựng, trong đó xác định các chủ đề trọng tâm cho giai đoạn 2019–2023.

Vấn đề chính đối với việc áp dụng IPSAS là họ thường ít có khả năng tính đến các chuyên ngành tài chính liên quan đến ngân sách hàng năm của khu vực công. (Bellanca-Vandernoot, 2014) Thực tế là IPSAS dựa trên IFRS và do đó chúng mang tính định hướng thị trường quá nhiều, quá nhiều quyền tự do được trao cho việc lựa chọn các thủ tục định giá, được đề cập ở nhiều nơi là một trong những nhược điểm liên quan đến việc thực hiện IPSAS.

Ủy ban Châu Âu đã thông qua báo cáo của mình về khả năng áp dụng IPSAS vào tháng 3 năm 2013. Ủy ban tuyên bố rằng một cách tiếp cận dựa trên cộng dồn thống nhất ở EU là mong muốn, nhưng có ý kiến cho rằng nên phát triển các tiêu chuẩn mới thay cho IPSAS, thừa nhận những hạn chế và vấn đề. về khả năng áp dụng giống nhau. Do đó, mục đích của dự án EPSAS là phát triển một phiên bản Châu Âu của các chuẩn mực kế toán công quốc tế có thể áp dụng cho tất cả các nước thành viên EU. Mục tiêu của việc phát triển EPSAS là Ủy ban Châu Âu dự định xây dựng các tiêu chuẩn kế toán khu vực công cụ thể cho các nước thành viên EU.

Ở nhóm quốc gia thứ hai, được phân loại dựa trên sự phát triển của kế toán khu vực công, là những quốc gia phát triển hệ thống kế toán khu vực công dựa trên một trong những cách tiếp cận của kế toán dồn tích, nhưng không có kế hoạch giới thiệu IPSAS hoặc phát triển hệ thống kế toán của riêng họ tiêu chuẩn. Ngoài Hungary, danh mục này bao gồm Bỉ, Hà Lan và Đức

NỀN TẢNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA NGHIÊN CỨU

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy mô tả chi tiết về quá trình phát triển hệ thống kế toán khu vực công của hai quốc gia, nêu bật vấn đề đánh giá của SAI. Một trong những quốc gia này là Áo và quốc gia còn lại là Bulgaria. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ đưa ra một bản tóm tắt về những thay đổi trong hệ thống kế toán khu vực công của Hungary và đánh giá và kinh nghiệm liên quan của các SAI Hungary.

Nghiên cứu này dự định trình bày chi tiết hơn khái niệm theo đó và mức độ mà việc chuyển đổi sang kế toán dồn tích được thực hiện ở các quốc gia thành viên được đề cập. Ngoài ra, bài báo cũng trình bày các kinh nghiệm cụ thể và các khái niệm phát triển khác liên quan đến việc áp dụng kế toán dồn tích, điển hình từ quan điểm của các SAI ở các quốc gia nhất định. Nghiên cứu này dựa trên thực nghiệm, một mặt, dựa trên các nghiên cứu từng phần của các SAI tham gia. Nó tập trung vào việc chuyển đổi sang kế toán dồn tích chủ yếu theo quan điểm của các SAI, có tính đến các đặc điểm khác nhau của mỗi quốc gia.

Mặt khác, một số nghiên cứu đã được chuẩn bị trong vài năm qua liên quan đến việc đánh giá kế toán dồn tích. Hầu hết các tài liệu về chủ đề này đề cập đến việc so sánh hệ thống kế toán nhà nước của từng quốc gia thành viên. Đầu tiên, họ kiểm tra xem các quốc gia thành viên đang ở đâu trong quá trình chuyển đổi giữa dòng tiền và kế toán dồn tích dựa trên các kỹ thuật kế toán mà họ sử dụng. Nỗ lực hài hòa của Ủy ban Châu Âu trong lĩnh vực kế toán là động lực thúc đẩy sự phát triển của các nghiên cứu so sánh. Một yếu tố thiết yếu của việc này là kiến thức về tình hình kế toán ở các quốc gia thành viên. (Deloitte, 2015), (PWC, 2013), (E & Y, 2012)

Một phần quan trọng bổ sung của các nghiên cứu so sánh đề cập đến các đặc điểm chung của kế toán nhà nước dựa trên lợi ích nghề nghiệp. (Bellanca và cộng sự, 2015), (Aggestam và cộng sự, 2014), (Irwin, 2014), (Christians và cộng sự, 2010) Đặc điểm chung của những cách tiếp cận này là chúng cũng phân tích ứng dụng thực tế của dòng tiền và kỹ thuật kế toán dồn tích ở các nước thành viên EU. Hơn nữa, hệ thống kế toán nhà nước của các quốc gia thành viên nói chung được đánh giá toàn diện, ít chú trọng đến các phân tích so sánh chi tiết hơn về các giải pháp kế toán nhất định.

Tại các quốc gia được kiểm tra trong nghiên cứu này, tương tự như các Quốc gia Thành viên EU khác, những thay đổi về kế toán nhà nước đã được nghiên cứu trong khuôn khổ cải cách tài khóa trong những năm gần đây. (Schatz, 2017), (OECD, 2017), (Steger, 2013), (Steger, 2010), (Hawkesworth và cộng sự, 2009) Trong bối cảnh cải cách ngân sách, cải cách kế toán nhà nước có tầm quan trọng hàng đầu. Vấn đề làm thế nào để cung cấp dữ liệu về hiệu suất một cách rộng rãi nhất có thể nói chung đã trở thành nền tảng trong quá trình phát triển quản lý ngân sách. Đây là một trong những lý do tại sao cần phân tích chi tiết hơn quá trình phát triển của hệ thống kế toán nhà nước của các nước được kiểm tra.

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN KẾ TOÁN DỒN TÍCH Ở ÚC

Úc quyết định áp dụng thời gian thực hiện từ khoảng 2007–2013, đây là khoảng thời gian khá ngắn nếu bạn so sánh với các ví dụ quốc tế. Lý do cho điều đó là do Cơ quan Quản lý Liên bang Úc có một hệ thống CNTT khá phức tạp cùng với sổ đăng ký cập nhật đầy đủ và khá thường xuyên về tất cả các loại tài sản và nợ phải trả. Điểm khởi hành thuận lợi như vậy cho phép một thời gian cải cách ngắn, do đó có thể tránh được sự mệt mỏi về cải cách.

Tòa án Kiểm toán Úc (ACA), một mặt, là đối tác hỗ trợ của Bộ Tài chính khi đề ra việc thực hiện cải cách kế toán dồn tích, nhưng mặt khác, nó cũng là người ủng hộ rất mạnh mẽ chuyển sang các khoản tích lũy nhờ tính minh bạch được nâng cao, đặc biệt là đối với quốc hội.

TỔNG QUAN VỀ CẢI CÁCH KẾ TOÁN Ở ÚC

Quá trình cải cách kế toán ở Úc được trình bày trong bảng sau, các yếu tố được trình bày chi tiết bên dưới bảng.

Giai đoạn thiết kế và khung thời gian

Khi bắt đầu quá trình, có một thời điểm mà các nhu cầu cải cách cần phải được đánh giá. Điều này được thực hiện bằng cách phân tích khoảng cách giữa hệ thống kế toán hiện tại và hệ thống mới dự kiến. Phân tích khoảng cách bao gồm các khoảng cách giữa các tiêu chuẩn kế toán, hệ thống CNTT cần thiết và các thủ tục của tổ chức.

Về lợi ích và việc sử dụng môi trường kế toán mới, sẽ hữu ích khi đánh giá bối cảnh rộng hơn của cuộc cải cách. Các lĩnh vực chính của trách nhiệm giải trình và ra quyết định sẽ được giải quyết bằng thông tin tài chính nâng cao được tạo ra là gì? Ở Úc, mục đích chính là cung cấp cho những người ra quyết định không chỉ thông tin về dòng tiền mà còn cả thông tin tích lũy và minh bạch về bản chất và giá trị của tài sản và nợ phải trả của các bang và những thay đổi tương ứng của chúng.

Thời hạn kế toán và CNTT hiện tại phải được tính đến để đảm bảo rằng các thay đổi cần thiết trong quy trình quy trình làm việc và hệ thống CNTT của các đơn vị báo cáo trong tương lai được xác định. Điều này liên quan đến việc thu thập dữ liệu (ví dụ: sổ đăng ký tài sản, nhà máy và thiết bị, sổ đăng ký pháp nhân liên kết, sổ đăng ký công cụ tài chính, sổ đăng ký nhân viên, v.v.), chuyển đổi chúng sang thông tin kế toán (sổ cái chính, sổ cái phụ, v.v.) cũng như các báo cáo được tạo dựa trên những thông tin đó (ví dụ báo cáo tài chính). Các giao diện cần thiết, có thể giảm độ phức tạp nếu tất cả các đơn vị hành chính sử dụng cùng một hệ thống CNTT, cần được xem xét đặc biệt. Nhược điểm của giải pháp này là chi phí cho hệ thống CNTT cao hơn, một giải pháp thay thế sẽ là cho phép một số hệ thống CNTT, nhưng sau đó cần đảm bảo khả năng tương tác của chúng với hệ thống CNTT chính.

Một quyết định quan trọng khác được thực hiện trong giai đoạn thiết kế là phạm vi hợp nhất. Quyết định này có thể được thực hiện theo chiều dọc (các lớp chính phủ) và theo chiều ngang (các bộ, cơ quan, đơn vị liên kết). Về phạm vi hợp nhất theo chiều ngang, thường có câu hỏi là nên tuân theo “khái niệm kiểm soát” như được quy định trong các chuẩn mực kế toán dồn tích hay “khái niệm thị trường / phi thị trường” như được đặt ra trong hệ thống dồn tích tài khoản quốc gia . Trong khi tùy chọn đầu tiên cho phép tất cả hoạt động của các đơn vị do cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát trở thành một thực thể hoạt động, tùy chọn thứ hai mang lại lợi thế khi chuyển thông tin tài khoản dồn tích thành thông tin tài khoản quốc gia.

Sau tất cả những cân nhắc này, vẫn còn một điều còn lại: thời gian thực hiện. Dưới đây là hai cách tiếp cận chính có thể áp dụng: thời hạn cuối cùng, nghĩa là tất cả các đơn vị phải áp dụng tất cả các tiêu chuẩn liên quan vào một ngày nhất định và một cách khác là thực hiện dần dần cho phép giới thiệu theo giai đoạn các bộ tiêu chuẩn hoặc cho một số nhóm đơn vị nhất định.

Động lực chính ở Úc là giải quyết những điểm yếu truyền thống của kế toán và lập ngân sách dựa trên tiền mặt được gọi là “ảo tưởng tài khóa” ở Úc. Những ảo tưởng như vậy bao gồm “mô hình mua bây giờ trả sau”, có nghĩa là các thực thể sẽ ký kết các thỏa thuận tài trợ dài hạn để giảm chi tiêu tiền mặt hàng năm và tăng phạm vi hoạt động mà họ có thể chi trả trên ngân sách tiền mặt nhất định của họ. "Bán tài sản" là một cách khác, trong hệ thống dựa trên tiền mặt về cơ bản chỉ ghi nhận dòng tiền vào mà không cho thấy sự mất mát của tài sản. Nhìn chung, trong môi trường dựa trên tiền mặt về mặt kế toán và lập ngân sách cốt lõi, bạn “mù tịt về các khoản nợ phải trả trong tương lai” có nghĩa là các khoản phúc lợi chẳng hạn của nhân viên được trả trong tương lai, nhưng kiếm được trong năm hiện tại sẽ không hiển thị trong hệ thống kế toán cho đến thời điểm thanh toán.

Tại Úc, phân tích chênh lệch cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa hệ thống kế toán dựa trên tiền mặt hiện tại và hệ thống kế toán dồn tích dựa trên IPSAS mong muốn. May mắn thay, một hệ thống CNTT dựa trên SAP đã được triển khai và triển khai cho tất cả các tổ chức chính phủ liên bang cho mục đích kế toán khoảng một thập kỷ trước khi cải cách, vì vậy hệ thống tại chỗ về mặt khái niệm có khả năng thực hiện kế toán dồn tích, cho phép trong một thời gian triển khai ngắn và yêu cầu hạn chế chi phí thực hiện.

Một trong những thách thức liên quan đến CNTT cũng là việc tích hợp tất cả các sổ cái hiện có (sổ đăng ký trợ cấp, hệ thống CNTT cá nhân, hệ thống CNTT quản lý tài sản, v.v.) và đảm bảo rằng chúng chuyển thành các số liệu dồn tích theo các tiêu chí đo lường và ghi nhận được đặt ra ra trong cuộc cải cách.

Với thời gian thực hiện là 6 năm và các nguồn lực được phân bổ cho công cuộc cải cách, rõ ràng là rất sớm thấy rằng việc hợp nhất toàn bộ bao gồm các cơ quan nhà nước là không khả thi. Vì vậy, Úc quyết định để lại hợp nhất hoàn toàn cho giai đoạn sau và sử dụng hợp nhất vốn chủ sở hữu (nghĩa là các công ty liên kết được định giá hàng năm bằng phần vốn chủ sở hữu của họ) do đó ảnh hưởng ròng của hoạt động của các đơn vị này trở nên rõ ràng trong tài khoản của chính phủ với nỗ lực hành chính hợp lý. Năm 2013 là thời hạn cuối cùng, có nghĩa là tất cả các cơ quan chính phủ liên bang phải áp dụng toàn bộ kế toán dồn tích và lập ngân sách được quy định trong luật ngân sách chuẩn hóa trước ngày 1 tháng 1 năm 2013.

Giai đoạn chuyển giao và thời gian thực hiện

Nhiệm vụ chính cần thực hiện trong giai đoạn triển khai tiếp theo là triển khai hệ thống thu thập dữ liệu và lập bảng cân đối kế toán.

Sau khi thông tin được thu thập, cơ sở đo lường phải được áp dụng phù hợp với các chuẩn mực kế toán đã chọn. Nó khá phổ biến trong những trường hợp như vậy, ví dụ: thông tin chi phí lịch sử không có sẵn, và do đó khái niệm chi phí được coi là phải được áp dụng. Với phương pháp này, một tham chiếu cho giá gốc được tạo ra, bằng cách giả định việc mua lại tài sản tương ứng vào ngày số dư đầu kỳ và trừ đi thời gian hữu dụng đã tiêu thụ.

Việc ghi nhận tài sản và nợ dài hạn là chủ yếu vì thường giá trị của các tài sản và nợ phải trả đó không biến động và có thể an toàn khi giả định rằng các khoản mục đó sẽ vẫn nằm trên bảng cân đối kế toán đầu kỳ. Các tài sản lưu động và nợ phải trả khác nên được đánh giá sau vì chúng có thể biến mất vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc giá trị của chúng sẽ thay đổi trong suốt thời gian thực hiện và điều này có thể tạo ra những nỗ lực vô ích nếu chúng cần được định giá trong một số trường hợp.

Song song với việc phát triển hệ thống CNTT và việc thu thập thông tin phục vụ công tác đào tạo mở bảng cân đối kế toán phải được cung cấp cho tất cả các bên liên quan (kế toán, quản lý, chính trị gia, v.v.) để đảm bảo việc vận hành và sử dụng hệ thống mới một cách hiệu quả nó được hoàn thiện. Điều này thường đặt ra một thách thức lớn vì một số vấn đề có thể xảy ra cùng một lúc và các khóa đào tạo dường như không đủ chi tiết hoặc thực tế.

Ở Úc, việc ghi nhận và đo lường các tài sản dài hạn như tài sản, tòa nhà, cầu, đường, v.v. được chứng minh là đầy thách thức vì không có sẵn chi phí lịch sử. Vì vậy, phương pháp tiếp cận chi phí được coi là đã được áp dụng bằng cách sử dụng dữ liệu từ các thực thể quản lý của ví dụ: pháp nhân quản lý bất động sản, hoặc đối với tài sản, chi phí giao dịch trung bình của loại đất đó trong một khu vực cụ thể được lấy làm tham chiếu, v.v. Với cách tiếp cận thực dụng này, vai trò của SAI là cực kỳ quan trọng để đánh giá tính hợp lý về mặt khái niệm và tính khả thi trên thực tế của các mô hình này đồng thời cho phép Bộ Tài chính tiếp tục cải cách mà không sợ rằng thực tiễn triển khai sẽ không được Tòa án kiểm toán chấp nhận.

Giai đoạn chấp nhận và chu kỳ phản hồi ý kiến của kiểm toán

Khi chuyển từ giai đoạn thực hiện sang giai đoạn duy trì, dự án cải cách kết thúc và các hoạt động cải tiến đang diễn ra bắt đầu. Đây thường là thời điểm mà các nhân viên dự án được tích hợp vào các đơn vị trực thuộc với các trách nhiệm liên quan đến kế toán được nâng cao hoặc thậm chí vào các đơn vị mới thành lập chịu trách nhiệm về kế toán. Ưu điểm của điều này rõ ràng là bạn sẽ giữ được kiến thức thực hiện trong khi có nhược điểm là bạn có thể phải tăng nhân viên tổng thể trong các đơn vị hành chính.

Một vấn đề rất quan trọng khác là tiếp tục tìm ra những điểm yếu và sai sót trong quá trình thực hiện và cố gắng sửa chữa chúng một cách hiệu quả và hiệu quả nhất có thể. Điều này đôi khi có nghĩa là phải sống chung với “điểm yếu” một thời gian trước khi có cơ hội sửa chữa nó với chi phí hợp lý.

Các lĩnh vực cần cải thiện sẽ được giải quyết trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính dồn tích, mặc dù đây có thể sẽ là một lĩnh vực mới đối với kiểm toán viên công và cũng là điều tự nhiên mà không phải tất cả các lĩnh vực đều được phát hiện / giải quyết trong cuộc kiểm toán đầu tiên của báo cáo tài chính dồn tích, nhưng sẽ được bảo hiểm trong thời gian.

Kinh nghiệm áp dụng kế toán dồn tích ở Bungari

Sự phát triển lịch sử của kế toán khu vực công ở Bulgaria sau những thay đổi dân chủ trải qua ba thời kỳ rõ rệt: ra đời luật kế toán mới; hiện đại hóa khuôn khổ kế toán khu vực công; và các cải tiến và điều chỉnh tiếp theo. Có một số mốc quan trọng (dưới dạng các hành vi và nghị định khác nhau) trong sự phát triển của kế toán khu vực công ở Bulgaria.

Giới thiệu luật kế toán mới ỏ Bungari

Đạo luật Kế toán đầu tiên sau những thay đổi dân chủ ở Bulgaria được thông qua vào năm 1991. Luật này bãi bỏ tất cả các quy định xung đột với nó và thay thế tất cả các quy định kế toán có hiệu lực cho đến thời điểm đó. Đạo luật Kế toán và Sơ đồ Kế toán Quốc gia chủ yếu dựa trên hệ thống luật pháp lục địa, đặc biệt là dựa trên kinh nghiệm của Pháp và Đức. Hệ thống lập pháp về kế toán đã được đưa ra một cấu trúc mới: một đạo luật cụ thể duy nhất (Đạo luật Kế toán) và các quy định cho thuê lại được soạn thảo dưới sự quản lý của Bộ Tài chính. Quá trình hài hòa và hội tụ của pháp luật với pháp luật Châu Âu đã được khởi động trong thời kỳ này. Do đó, Đạo luật Kế toán từ năm 1991 đã phù hợp với Chỉ thị của Hội đồng thứ tư 78/660 / EEC ngày 25 tháng 7 năm 1978, Chỉ thị của Hội đồng thứ bảy 83/349 / EEC ngày 13 tháng 6 năm 1983, Chỉ thị của Hội đồng thứ tám 84/253 / EEC của Ngày 10 tháng 4 năm 1984 và các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế.

Năm 1993, Chính phủ đã công bố các Chuẩn mực Kế toán Quốc gia thường xuyên được cải tiến để đảm bảo chúng giống với các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế. Chuẩn mực Kế toán Quốc gia số 16 - Trình bày Báo cáo Kế toán của các Đơn vị Ngân sách được thực hiện theo Nghị định số 65/1998 của Chính phủ. Phạm vi của Chuẩn mực này là tóm tắt các quy tắc kế toán cụ thể của khu vực công cũng như các yêu cầu đối với nội dung của báo cáo tài chính do các đơn vị ngân sách soạn thảo. Có bốn vấn đề thiết yếu mà Tiêu chuẩn đề cập. Đầu tiên, nó đưa ra định nghĩa về các thuật ngữ cơ bản như thực thể ngân sách, doanh thu và chi phí ngân sách, v.v. Thứ hai, nó mô tả các tính năng đặc biệt của kế toán dồn tích trong một thực thể ngân sách. Yêu cầu ghi nhận các khoản chi trước theo bản chất kinh tế của chúng, sau đó tách chúng vào ngân sách và các khoản chi ngoài ngân sách là rất quan trọng. Thứ ba, Chuẩn mực xác định nội dung của các báo cáo kế toán hàng năm do các đơn vị ngân sách nộp. Báo cáo kế toán hàng năm của một đơn vị ngân sách bao gồm hai phần - Bảng Cân đối kế toán và Phụ lục. Nếu nó cũng thực hiện bất kỳ hoạt động kinh tế nào, nó phải lập Báo cáo Doanh thu và Chi phí cho hoạt động đó. Và thứ tư, để phản ánh các đặc điểm của kế toán dồn tích, các đơn vị ngân sách phải lập Sơ đồ Tài khoản Cá nhân phù hợp với Sơ đồ Tài khoản Quốc gia.

Vào cuối năm 2001, một Đạo luật Kế toán mới đã được ban hành. Nó có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2002, bãi bỏ Đạo luật Kế toán có hiệu lực từ năm 1991. Với luật mới, các điều kiện tiền lệ để thông qua các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế) đã được thiết lập và kết quả là chúng đã được thực hiện vào ngày 1 tháng 1 năm 2003. Hiện tại, IAS / IFRS là bắt buộc với một số trường hợp ngoại lệ như các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tổ chức ngân sách. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chính phủ đã thông qua Tiêu chuẩn Quốc gia về Báo cáo Tài chính của Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (Nghị định số 46 / 21.03.2005).

Đạo luật Kế toán năm 2001 quy định các yêu cầu và quy tắc cơ bản tổ chức hệ thống kế toán của các đơn vị thuộc khu vực công. Theo Đạo luật Kế toán, Bộ trưởng Bộ Tài chính phải phê duyệt các chuẩn mực kế toán và biểu đồ tài khoản tuân thủ các yêu cầu của EU, IFAC và luật pháp Bungari liên quan đến lập ngân sách, báo cáo.

Bộ Tài chính xây dựng và cập nhật các tiêu chuẩn và sơ đồ tài khoản, cũng như các hướng dẫn phương pháp luận để thực hiện các quy định này. Trên thực tế, không có Chuẩn mực Kế toán Khu vực Công Quốc gia nào được áp dụng cho đến nay.

Hiện đại hóa kế toán khu vực công ở Bulgaria

Một cuộc cải cách sâu hơn trong lĩnh vực kế toán khu vực công đã được thực hiện vào năm 2005 với sự ra đời của Nghị định số 20/2004 về việc áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc gia của các đơn vị trong khu vực công. Nghị định hướng dẫn chi tiết cho các đơn vị thuộc khu vực công và bao gồm nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến kế toán, báo cáo ngân sách và lập báo cáo tài chính. Những hướng dẫn như vậy tạo thành một đạo luật dưới luật giới thiệu việc thực hiện các Chuẩn mực Kế toán Quốc gia trong khu vực công. Trên thực tế, các hướng dẫn này đã điều chỉnh Chuẩn mực Kế toán Quốc gia năm 2002 cho phù hợp với các đặc điểm cụ thể của khu vực công và đưa ra các quy định cụ thể được sử dụng hoặc cách thức thay đổi chúng.

Báo cáo tài chính hàng năm bao gồm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo tình hình hoạt động tiền mặt của các tài khoản và quỹ ngân sách và ngoài ngân sách và Phụ lục.

Trong thời kỳ đó, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công văn hướng dẫn về các chủ đề kế toán khu vực công quan trọng như cam kết và nghĩa vụ chi tiêu, sắp xếp tài khoản cho các quỹ của Liên minh châu Âu.

Những cải tiến và điều chỉnh gần đây

Năm 2014, Đạo luật Tài chính công có hiệu lực. Mục tiêu của đạo luật là điều chỉnh khung ngân sách, kế hoạch chung và cơ cấu tài chính công, bao gồm cả kế toán khu vực công. Nó xác định nghĩa vụ của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với khuôn khổ kế toán khu vực công và phản ánh các yêu cầu của các chuẩn mực kế toán quốc gia áp dụng trong khu vực công tuân thủ IPSAS và các văn bản quốc tế khác.

Do việc thông qua Đạo luật Tài chính Công, Bộ Tài chính đã ban hành Sơ đồ Tài khoản mới cho các đơn vị thuộc khu vực công cùng với các hướng dẫn liên quan đến việc áp dụng. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là đất đai, tài sản di sản, tài sản quân sự và cơ sở hạ tầng phải được công nhận là tài sản dài hạn trong Báo cáo tình hình tài chính. Trước khi cải cách đó, các tài sản này đã được xóa sổ tại thời điểm mua lại và giá vốn được ghi nhận vào sự thay đổi của tài sản ròng trong kỳ.

Một đổi mới quan trọng trong kế toán khu vực công là sự ra đời của Báo cáo thu nhập vào năm 2016. Báo cáo tài chính quan trọng này nâng cao tính minh bạch của các hoạt động trong khu vực công vì nó cung cấp cho người dùng thông tin về các khoản thu và chi phí dồn tích.

Một bước quan trọng khác để áp dụng cơ sở kế toán dồn tích đầy đủ là thực hiện khấu hao và phân bổ. Với Nghị định số 05/2016, Bộ Tài chính đã hướng dẫn trích khấu hao trong khu vực công. Bộ Tài chính kỳ vọng khấu hao và khấu hao sẽ cải thiện chất lượng báo cáo tài chính và thống kê tài chính công vì các chi phí quan trọng sẽ được ghi nhận trong hệ thống kế toán của các đơn vị thuộc khu vực công.

Tình hình hiện tại

Hiện tại, kế toán khu vực công ở Bulgaria được tổ chức trên cơ sở dồn tích sửa đổi. Nói cách khác, một số tài sản, nợ phải trả, doanh thu và chi phí vẫn chưa được ghi nhận trong báo cáo tài chính. Ví dụ điển hình cho các tài sản đó là các khoản phải thu thuế và doanh thu thuế. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, các khoản thu từ thuế được ghi nhận khi thu được, tức là thu bằng tiền. Nợ lương hưu cũng được ghi nhận trên cơ sở tiền mặt.

Bộ báo cáo tài chính hàng năm đầy đủ bao gồm bảng cân đối kế toán (báo cáo tình hình tài chính), báo cáo thu nhập (báo cáo kết quả hoạt động tài chính), báo cáo tình hình thực hiện ngân sách và thuyết minh. Trong khi đó, IPSAS 1 - Việc nộp báo cáo tài chính yêu cầu thêm hai báo cáo tài chính bổ sung: báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu.

Quan điểm của kiểm toán viên về khuôn khổ kế toán khu vực công ở Bulgaria

Khung kế toán khu vực công ở Bulgaria có thể được điều chỉnh và thay đổi liên tục. Cách tiếp cận của Bộ Tài chính là thông báo những thay đổi đó và ban hành các hướng dẫn mới hoặc sửa đổi mỗi lần mà không bãi bỏ bất kỳ văn bản nào trước đó. Phương thức thực thi các quy tắc mới này là một thách thức nghiêm trọng đối với các kiểm toán viên khu vực công vì cần có những nỗ lực bổ sung để xác định các yêu cầu thực tế của khuôn khổ kế toán khu vực công. Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Bulgaria (BNAO) khuyến khích Bộ Tài chính xem xét lại cách tiếp cận này.

Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Bulgaria coi hệ thống kế toán khu vực công áp dụng ở Bulgaria là một khuôn khổ trình bày công bằng có mục đích chung. Như vậy, báo cáo tài chính trong khu vực công được kỳ vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu thông tin của đông đảo người dùng. Để đạt được mục tiêu đó và hữu ích cho người sử dụng, thông tin tài chính cần có các đặc điểm định tính sau: tính liên quan, tính đại diện trung thực, rõ ràng, kịp thời, có thể so sánh và kiểm chứng được. Thông tin trong báo cáo tài chính được lập theo IPSAS có những đặc điểm này. Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Bulgaria tin rằng việc tuân thủ các đặc điểm định tính như vậy ở Bulgaria đang bị rủi ro do mức độ toàn vẹn của Khung kế toán khu vực công (xem Điều 3.2) và việc xây dựng Khung kế toán khu vực công trên cơ sở các Chuẩn mực kế toán quốc gia được áp dụng cho khu vực tư nhân. Ngược lại, Bộ Tài chính cho rằng IPSAS không được chấp nhận vì chúng không nhằm mục đích đo lường cân đối ngân sách và chúng cũng khác với ESA 2010 ở một số khía cạnh nhất định, ví dụ: trong việc ghi nhận sự suy giảm, phạm vi hợp nhất, v.v.

Khung kế toán khu vực công ở Bulgaria bao gồm hai luật chính, Đạo luật Kế toán và Đạo luật Tài chính Công, xác định các yêu cầu và quy tắc chung. Ngoài ra, hơn 100 nghị định và hướng dẫn, bao gồm cả các hướng dẫn riêng dành cho các đơn vị cụ thể trong khu vực công, đã được Bộ Tài chính ban hành kể từ năm 2004. Các văn bản này cũng là một phần của khuôn khổ kế toán khu vực công. Tuy nhiên, họ không thay thế hoàn toàn những cái đã ban hành trước đó, họ chỉ sửa đổi chúng một phần. Cách tiếp cận này dẫn đến tình trạng các yêu cầu của khuôn khổ nằm rải rác trên nhiều tài liệu và thực tế là không thể tập hợp chúng vào một nơi. Bộ Tài chính coi việc thiếu một khuôn khổ tích hợp là một vấn đề kỹ thuật.

Yêu cầu của các chuẩn mực kế toán khu vực công quốc gia được áp dụng dựa trên IPSAS đã có trong luật kế toán từ năm 2001. Mặc dù vậy, Bộ Tài chính đã không phê duyệt và công bố bất kỳ chuẩn mực kế toán khu vực công quốc gia nào.

Những thách thức trong tương lai

Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Bulgaria, xem xét những phát triển mới nhất của dự án EPSAS và những lợi ích tiềm năng từ việc thực hiện dự án, đã thông qua Báo cáo vị trí. Trong tài liệu, BNAO bày tỏ sự ủng hộ đối với việc thực hiện đầy đủ kế toán dồn tích trong khu vực công, đây sẽ là cơ sở để đo lường và lập kế hoạch chính xác các hoạt động của khu vực công. Ngoài ra, BNAO thúc đẩy sáng kiến thông qua và thực hiện EPSAS nhằm nâng cao chất lượng và tính minh bạch của báo cáo tài chính trong khu vực công và sẽ cải thiện việc quản lý tài chính đối với các nguồn lực công và nợ công.

Bộ Tài chính trả lời báo cáo của Vị trí, đã gửi một Thư cho SAI. Bộ Tài chính ủng hộ cách tiếp cận mà theo đó, kế toán khu vực công phải là kế toán dựa trên dồn tích và phù hợp với Hệ thống Tài khoản Châu Âu. Tuy nhiên, thay vì thực hiện EPSAS, các quy tắc nguyên tắc chung nên được thông qua và đặt ra, trên cơ sở đó mỗi quốc gia thành viên sẽ phát triển hệ thống kế toán quốc gia của mình. Bộ Tài chính chia sẻ quan điểm của Đức và Pháp theo đó cơ sở pháp lý để đưa ra EPSAS là có vấn đề và Chỉ thị của Hội đồng 2011/85 / EU không cung cấp cơ sở pháp lý cho việc bắt buộc áp dụng EPSAS. Bộ Tài chính cho rằng cần phân tích chi phí - lợi ích kỹ lưỡng liên quan đến việc thực hiện EPSAS. Vẫn chưa có phân tích thuyết phục nào về lợi ích của EPSAS sẽ hỗ trợ các ý định của EU nhằm tăng cường tính minh bạch và chất lượng của kế toán khu vực công. Phân tích nên:

• Bao gồm đánh giá thực tế về các lựa chọn thay thế, bao gồm sự hội tụ và hài hòa;

• Xem xét các chức năng còn lại của khuôn khổ tài khóa mà kế toán công tương tác - lập kế hoạch ngân sách, thực hiện và báo cáo, báo cáo thống kê và phân tích tài khóa;

• Xem xét những người sử dụng tiềm năng của thông tin trong báo cáo tài chính được soạn thảo trong kế toán khu vực công dựa trên EPSAS;

• Xem xét mức độ thông tin đó sẽ được sử dụng để phân tích vĩ mô, chuẩn bị, nội dung và thực thi ngân sách, kiểm soát, so sánh giữa các quốc gia. Bộ Tài chính tin rằng người dùng thực tế (Quốc hội, Viện Thống kê Quốc gia, Ngân hàng Quốc gia Bungari, các cơ quan xếp hạng tín dụng, các nhà phân tích, các tổ chức phi chính phủ) yêu cầu thông tin lịch sử, ngân sách hoặc tiên lượng đã được chuẩn bị với việc áp dụng ESA 2010 và GFSM 2014.

Bộ Tài chính dự kiến kế toán cơ sở tiền mặt sẽ tồn tại lâu dài và hoạt động cùng với kế toán dồn tích. Hiện tại, Bộ Tài chính không có kế hoạch thay đổi luật pháp quốc gia và dự định tuân thủ Chỉ thị của Hội đồng 2011/85 / EU, cụ thể là duy trì hệ thống kế toán tạo ra thông tin phù hợp với ESA. Bộ Tài chính không có kế hoạch thực hiện Báo cáo về thay đổi tài sản ròng / vốn chủ sở hữu.

BNAO quy định trong tài liệu Vị thế rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến của dự án EPSAS và sẽ đánh giá những thách thức liên quan đến những thay đổi của khuôn khổ báo cáo tài chính của Bungari.

Xem xét những thiếu sót được mô tả trong Phần 3, SAI của Bungari khuyến khích việc áp dụng khuôn khổ kế toán hợp nhất trong khu vực công sẽ thay thế khuôn khổ hiện tại bao gồm một bộ hướng dẫn chung và riêng cho việc báo cáo. Bộ Tài chính có kế hoạch xây dựng các yêu cầu quốc gia (Nghị định và Lệnh, đặc biệt là Nghị định số 20/2004) trong trung hạn để chúng trở nên hợp nhất và nhất quán hơn.

Những thay đổi trong kế toán khu vực công của Hungary và đánh giá của chúng bởi SAI

Ở Hungary, phương pháp tiếp cận dòng tiền sửa đổi đã được áp dụng cho kế toán của khu vực công cho đến năm 2013, nơi ngoài các tài khoản thu và chi dựa trên tiền mặt, tài sản và nợ phải trả đã được hạch toán và trình bày trong bảng cân đối kế toán. . Từ năm 2014, kế toán khu vực công đã có những thay đổi cơ bản: phương pháp dồn tích được áp dụng cùng với Nghị định của Chính phủ 4/2013. (I.11.) Về kế toán tài chính công. Trong hệ thống mới, kế toán tài chính công bao gồm kế toán tài chính và kế toán tài chính. Kế toán tài khóa đảm bảo việc ghi chép đáng tin cậy, liên tục, rõ ràng các khoản trích lập thu chi, dòng tiền thu chi, các khoản phải thu và nợ phải trả trong một hệ thống khép kín, cũng như báo cáo tương ứng của chúng, do đó cung cấp một cái nhìn trung thực và công bằng. Kế toán tài chính đảm bảo việc ghi chép đáng tin cậy, liên tục, rõ ràng về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu và thành phần của chúng, kết quả hoạt động trong một hệ thống khép kín, cũng như báo cáo tương ứng của chúng, do đó cung cấp một cái nhìn trung thực và công bằng.

Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Hungary (SAO) đã liên tục theo dõi quá trình thay đổi kế toán khu vực công. Đã có trước khi Nghị định Chính phủ ban hành 4/2013. (I.11.), SAO đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng kế toán dồn tích, nêu bật những lợi ích của nó. Sau khi Nghị định của Chính phủ được ban hành, nhưng trước khi có hiệu lực, SAO đã chuẩn bị một bản phân tích các rủi ro và thách thức liên quan đến việc giới thiệu hệ thống mới, trong đó cần đặc biệt chú ý. Những điều đó được bao gồm:

• nhu cầu thay đổi cách tiếp cận của kế toán do cách tiếp cận xác định giá trị kế toán mới,

• biên soạn bảng cân đối đầu kỳ, bảng cân đối chuyển đổi,

• một phương pháp hợp nhất mới. (Phân tích SAO, 2013)

Trong năm 2014, SAO đã đưa ra một loạt bài viết để tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ. Trong các bài báo đăng trên Public Finance Online hàng quý, các nhân viên SAO đã trình bày các khía cạnh khác nhau của việc giới thiệu kế toán dồn tích và những kinh nghiệm ban đầu của quá trình chuyển đổi. Dựa trên kinh nghiệm đánh giá, những thiếu sót của hệ thống CNTT đã được xác định là khó khăn chính trong quá trình chuyển đổi (Pongrácz É. - Kuszinger A., 2014).

SAO đã thực hiện một cuộc khảo sát bảng câu hỏi vào năm 2014 giữa các chính quyền địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi rủi ro khi chuyển đổi sang hệ thống kế toán mới, để thu thập kinh nghiệm. Theo khảo sát, đại đa số chính quyền địa phương cho rằng việc chuyển đổi sang hệ thống kế toán mới không phải là không có vấn đề. Ngoài việc thiếu và thiếu các chương trình CNTT phù hợp, thời gian chuyển đổi ngắn và ở mức độ thấp hơn là thiếu nguồn lực cũng được đề cập đến trong số những khó khăn mà chính quyền địa phương phải trải qua. Dựa trên các câu trả lời do chính quyền địa phương đưa ra, hệ thống kế toán mới có thể cung cấp thông tin chất lượng hơn, nhưng lợi ích thiết thực của nó vẫn chưa được nhận thấy vì thời gian ngắn trôi qua kể từ khi được giới thiệu (Tiến sĩ. Benedek M. - Szenténé TK - Farkas MR, 2014)

Trong báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách trung ương năm 2013, SAO đã đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị liên quan đến việc áp dụng kế toán dồn tích trong thời hạn năm 2014. Trong báo cáo kiểm toán quyết toán của ngân sách trung ương năm 2014, quy trình thực hiện kế toán dồn tích đã được trình bày. Trong các đợt kiểm toán quyết toán ngân sách trung ương những năm tiếp theo, SAO cũng đánh giá các tài khoản dồn tích và các phần tương ứng của báo cáo tài chính. Dựa trên các kết quả kiểm toán, các chuyên gia được đánh giá đã đảm bảo tổng thể việc lập báo cáo tài chính tuân thủ các yêu cầu của pháp luật.

Kết luận

Chính phủ và các SAI của các quốc gia thành viên EU phần lớn đồng ý rằng việc áp dụng phương pháp cộng dồn là không thể thiếu trong lĩnh vực kế toán khu vực công. Tuy nhiên, việc thực hiện nó dẫn đến các giải pháp khác nhau.

Quá trình phát triển hệ thống kế toán khu vực công của Bulgaria và Áo, được trình bày theo quan điểm của SAI, khẳng định nhận thấy rằng các quốc gia thành viên EU có quan điểm khác nhau về mức độ hệ thống kế toán dồn tích cần được thực hiện, các phương pháp áp dụng và việc thực hiện của nền quy định cần thiết. Sự phát triển của hệ thống kế toán khu vực công của ba quốc gia được kiểm tra cung cấp một ví dụ điển hình về sự khác biệt trong các vấn đề nảy sinh trong quá trình này và các đề xuất được phát triển để giải quyết chúng. Tất cả những điều này là hệ quả cần thiết của các khuôn khổ hiến pháp, chính trị khác nhau của mỗi quốc gia thành viên và các cấu trúc và quy tắc quản lý khác nhau của khu vực công.

Các khái niệm nhiều mặt và các chương trình cải cách đa dạng để phát triển kế toán khu vực công khiến việc hài hòa các phương pháp kế toán khu vực công ở cấp độ EU trở nên khó khăn hơn đáng kể. Phân tích so sánh cũng cho thấy rằng những cải cách trong hệ thống kế toán nhà nước của các quốc gia thành viên cho thấy những đặc điểm tương tự. Các quốc gia thành viên ngày càng có mong muốn điều chỉnh các báo cáo thực hiện ngân sách với các kỳ vọng được đặt ra cho kế toán. Điều này cho phép các nhà ra quyết định và các thành viên khác nhau của xã hội có được thông tin phù hợp và thực tế về các quá trình tài khóa. Hơn nữa, nó cũng là một động lực quan trọng cho sự phát triển kế toán nhà nước, nhằm loại bỏ “ảo tưởng tiền bạc”, việc ghi chép các quyết định ngân sách dài hạn ngày càng trở nên quan trọng hơn. Từ quan điểm này, điều quan trọng là các nhà hoạch định chính sách cũng phải nhận thức được tầm quan trọng của thông tin này và họ tạo ra nhu cầu trình bày các dữ liệu đó.

Việc trình bày thông tin tốt hơn và độ tin cậy tăng lên của nó làm tăng thêm thực tế là hoạt động của hệ thống kế toán nhà nước hiện hành đang trở nên đắt đỏ hơn. Đây là một trong những lý do tại sao sự hỗ trợ của các nhà hoạch định chính sách là rất cần thiết. Việc thu hồi các quỹ công đã chi cho phát triển kế toán nhà nước thường có thể trong một thời gian dài hơn. Việc biện minh cho lợi nhuận trở nên khó khăn hơn bởi thực tế là trong giai đoạn đầu tiên của quá trình cải cách, thường phát sinh thêm chi phí và dữ liệu dựa trên dồn tích sẵn có ít được sử dụng hiệu quả hơn.

Sự sẵn có của các hệ thống và công cụ CNTT là cần thiết cho hoạt động của hệ thống kế toán nhà nước mới. Ngoài ra, điều rất quan trọng là hệ thống CNTT được chuyển đổi có thể đáp ứng nhiều nhu cầu một cách an toàn. Áo là một ví dụ điển hình về sự phát triển có ý thức của hệ thống CNTT, nơi hệ thống CNTT hỗ trợ sản xuất dữ liệu kế toán mới được xây dựng dựa trên kinh nghiệm hiện có của hệ thống SAP.

Tổng quan về hệ thống kế toán nhà nước ở mỗi quốc gia thành viên cũng chỉ ra rằng sự phát triển của kế toán nhà nước không phải là một dự án chung với một điểm cuối được xác định rõ ràng. Do sự thay đổi của nhà nước và môi trường kế toán quốc tế, liên tục cần có sự thích nghi của các phương pháp mới, điều chỉnh chúng cho phù hợp với môi trường và nhu cầu của riêng mình.

Trong số những thay đổi của môi trường quốc tế, sự phát triển của EPSAS do Ủy ban Châu Âu quản lý cũng như sự phổ biến của các tiêu chuẩn IPSAS kết hợp các giải pháp kế toán Anglo-Saxon là rất đáng kể. Do đó, các Quốc gia Thành viên phải đối mặt với một thách thức quốc tế ảnh hưởng đáng kể đến các kỹ thuật và phương pháp kế toán quốc gia được sử dụng cho đến nay.

Đối với Hungary, cũng rất thú vị khi xem xét kinh nghiệm của các quốc gia này và các SAI vì khi đánh giá sâu hơn về việc áp dụng phương pháp dồn tích vào hệ thống kế toán trong nước, xét cả những ảnh hưởng lâu dài hơn, trong những phát triển tiếp theo của hệ thống trong nước hoặc quá trình hài hòa sau này có thể cung cấp thông tin so sánh quan trọng.

Cũng cần nhấn mạnh rằng các SAI là những tác nhân chính ở mọi quốc gia trong quá trình đánh giá và phát triển hệ thống kế toán khu vực công. Có nhiều kinh nghiệm dành cho các SAI, bao gồm SAO thông qua các cuộc đánh giá và phân tích đã thực hiện của họ. Trong số các cơ hội dành cho các SAI, có thể nêu bật sự phát triển phương pháp luận của việc kiểm toán các báo cáo thực hiện ngân sách hàng năm. Các phương pháp kế toán được sử dụng trong việc lập báo cáo và ghi chép các dữ liệu cơ bản có ảnh hưởng đến các phương pháp kiểm toán. Do có nhiều thay đổi trong nước và quốc tế, theo quan điểm của chúng tôi, các SAI của các quốc gia thành viên cũng sẽ đóng một vai trò quyết định trong quá trình phát triển của hệ thống kế toán nhà nước trong tương lai.

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán